Regulamin Platformy Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE)

§1 Słownik

Przez pojęcia użyte w regulaminie, pisane wielką literą, rozumie się:

 • Platforma – serwis www udostępniony nieodpłatnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), pod adresem internetowym: www.peee.gov.pl, mający na celu wsparcie Użytkownika w podjęciu decyzji o inwestycji zmierzającej do zmniejszenia zużycia energii, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu z Ekspertem EE w celu wykonania Usługi Eksperta EE;
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto na Platformie celem uzyskania wsparcia w podjęciu decyzji o inwestycji zmierzającej do zmniejszenia zużycia energii w tym nawiązania kontaktu z Ekspertem EE w celu skorzystania z Usługi Eksperta EE;
 • Ekspert Efektywności Energetycznej (Ekspert EE) – osoba fizyczna posiadająca konto Eksperta EE na Platformie, z którą Użytkownik może za pośrednictwem Platformy nawiązać kontakt w celu skorzystania z Usługi Eksperta EE;
 • Usługa Eksperta EE – usługa oferowana Użytkownikowi przez Eksperta EE za pośrednictwem Platformy, w tym wykonanie Audytu energetycznego lub konsultacja;
 • Rejestracja Eksperta EE – zgłoszenie kandydata na Eksperta EE w celu weryfikacji spełniania warunków przystąpienia do Platformy;
 • Konto Eksperta EE - indywidualne konto z uprawnieniami przypisanymi do roli, założone na Platformie przez Eksperta EE, za pośrednictwem którego Ekspert EE wprowadza dane i zarządza nimi; utworzenie Konta Eksperta EE jest możliwe po rejestracji oraz pozytywnej weryfikacji kandydata na Eksperta EE przez NFOŚiGW;
 • Konto Użytkownika – indywidualne konto z uprawnieniami przypisanymi do roli, założone na Platformie przez Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi; kontakt z Ekspertem EE jest możliwy tylko dla posiadaczy Konta Użytkownika.
 • Weryfikacja kandydata na Eksperta EE – dokonanie przez NFOŚiGW oceny spełniania warunków przystąpienia do Platformy kandydata na Eksperta EE;
 • Regulamin – niniejszy regulamin Platformy, którego akceptacja wymagana jest przy zakładaniu Konta Eksperta EE lub Konta Użytkownika;
 • Umowa – oznacza stosunek umowny zawierany pomiędzy Ekspertem EE a Użytkownikiem poza Platformą, na podstawie którego Ekspert EE zobowiązuje się do wykonania Usługi Eksperta EE na rzecz Użytkownika w zamian za wynagrodzenie;
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344);
 • Korzystający z Platformy – Użytkownik lub Ekspert EE, korzystający z Platformy zgodnie z Ustawą;
 • Audyt energetyczny – audyt energetyczny odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 poz.346 oraz z 2015 r. poz.1606 a także z 2020 r. poz.879);
 • PPCP – Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dostępny na stronie www.czystepowietrze.gov.pl;
 • Lista ZUM - to pomoc dla wnioskodawców Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem udostępniającym Platformę jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa.
 2. NFOŚiGW prowadzi Platformę w ramach jednego z celów swojego działania, którym, zgodnie z art. 400b ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021.1973, jest tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, w szczególności:
  1. rodzaje wsparcia, dostępnego za pośrednictwem Platformy;
  2. zasady przystąpienia Eksperta EE i Użytkownika do Platformy:
   1. zasady rejestracji na Platformie przez Eksperta EE;
   2. zasady weryfikacji Eksperta EE;
   3. zasady zakładania konta Eksperta EE i Użytkownika;
  3. odpowiedzialność prowadzącego Platformę, Użytkownika oraz Eksperta EE.
 4. Regulamin został wydany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy. Użytkownicy oraz Eksperci EE są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przy zakładaniu Konta Eksperta EE lub Konta Użytkownika.
 6. NFOŚiGW dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłej i pełnej dostępności Platformy.
 7. NFOŚiGW zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych przez Eksperta EE i Użytkownika danych, w tym danych osobowych tylko w celach i zakresie związanych z Platformą.
 8. Treści zawarte na Platformie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 9. Użytkownik i Ekspert EE są uprawnieni do korzystania z zasobów Platformy wyłącznie na własny użytek.
 10. Użytkownik i Ekspert EE zobowiązani są do podania prawdziwych danych oraz uaktualniania podanych przez siebie danych.

§3 Rodzaje wsparcia, dostępnego za pośrednictwem Platformy

 1. Użytkownik za pośrednictwem Platformy ma:
  1. dostęp do bazy Ekspertów EE zarejestrowanych na Platformie świadczących Usługi Eksperta EE;
  2. możliwość nawiązania kontaktu z Ekspertem EE w celu uzyskania wsparcia w podjęciu decyzji o inwestycji zmierzającej do zmniejszenia zużycia energii, tj. skorzystania z Usług Eksperta EE;
  3. dostęp do aktualnych informacji o PPCP, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie m.in. na energetyczną modernizację budynku/lokalu mieszkalnego oraz na wykonanie Audytu energetycznego;
  4. dostęp do aktualnej listy ZUM;
  5. dostęp do kalkulatora efektywności energetycznej.
 2. Ekspert EE dzięki Platformie:
  1. ma możliwość oferowania Usług Eksperta EE dla potencjalnych klientów;
  2. ma dostęp do dedykowanych szkoleń, warsztatów oraz materiałów szkoleniowych.

§4 Zasady przystąpienia Eksperta EE i Użytkownika do Platformy

 1. Przystąpienie do Platformy Eksperta EE następuje po Rejestracji kandydata na Eksperta EE, Weryfikacji tego zgłoszenia przez NFOŚiGW i założeniu Konta Eksperta EE.
 2. Ekspertem EE może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki:
  1. posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
  2. posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej wymienione niżej w pkt 3.
 3. Kandydat na Eksperta EE, w celu zarejestrowania się na Platformie, musi:
  1. spełniać co najmniej jeden warunek spośród wymienionych poniżej w ppkt od 3.1.1. do 3.1.3.:
   1. być wpisanym na listę Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, lub;
   2. posiadać uprawnienia budowlane, lub;
   3. być czynnym audytorem zarejestrowanym na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) lub Stowarzyszenia Certyfikatów i Audytorów Energetycznych (SCiAE),
    oraz;
  2. posiadać udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu Audytów energetycznych budynków na potrzeby termomodernizacji lub audytów efektywności energetycznej tj. min. dwa audyty wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 poz.346 oraz z 2015 r. poz.1606 a także z 2020 r. poz.879) lub z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz.1912), w ostatnich trzech latach kalendarzowych, i zaakceptowane przez podmioty odpowiedzialne za udzielenie dofinansowania na termomodernizację ze środków krajowych i zagranicznych (m.in. BGK, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urzędy Marszałkowskie przy realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych).
 4. Kandydat na Eksperta EE w terminie 10 dni roboczych od daty zarejestrowania się na Platformie, po dokonaniu przez NFOŚiGW weryfikacji kandydata na Eksperta EE otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, decyzję w sprawie przyznania dostępu do Platformy.
 5. Termin wskazany w pkt 4. ma charakter instrukcyjny i jego naruszenie nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony kandydata na Eksperta EE.
 6. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dostępu do Platformy na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu, Kandydat na Eksperta EE ma prawo założenia konta na Platformie.
 7. Założenie Konta Eksperta EE na Platformie następuje poprzez dedykowany link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu i jest jednoznaczne z podaniem wymaganych danych oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownikiem Platformy może być wyłącznie osoba fizyczna, która zapoznała się i zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu, w trakcie zakładania Konta Użytkownika.
 9. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej o przyznaniu dostępu do Platformy dane Korzystających z Platformy zostaną usunięte w terminie do 30 dni roboczych od jej wysłania.

§5 Zasady weryfikacji kandydata na Eksperta EE

 1. Kandydat na Eksperta EE, w celu udokumentowania spełniania kryteriów, o których mowa:
  1. w §4 pkt. 2.1. Regulaminu przedstawia skan aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dokument potwierdzający opłacenie składki.
  2. w §4 pkt. 3.1. Regulaminu przedstawia co najmniej jeden z wymienionych niżej dokumentów:
   1. w odniesieniu do pkt. 3.1. ppkt 3.1.1. skan dokumentujący wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków;
   2. w odniesieniu do pkt. 3.1. ppkt 3.1.2. skan dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych;
   3. w odniesieniu do pkt. 3.1. ppkt 3.1.3. skan ważnej legitymacji członkowskiej ZAE lub skan aktualnego certyfikatu przynależność do SCIAE.
  3. w §4 pkt. 3.2. Regulaminu, przedstawia następujące dokumenty:
   1. oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) o wykonaniu minimum dwóch Audytów energetycznych budynków na potrzeby termomodernizacji lub audytów efektywności energetycznej w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych oraz o zaakceptowaniu tych audytów przez podmioty odpowiedzialne za udzielenie dofinansowania na termomodernizację ze środków krajowych i zagranicznych (m.in. BGK, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urzędy Marszałkowskie przy realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych).
 2. Weryfikacja kandydata na Eksperta EE polega na sprawdzeniu przez NFOŚiGW dokumentów załączonych w formularzu zgłoszeniowym czy spełniają warunki określone w §4 pkt 3.
 3. Decyzja NFOŚiGW o wyniku weryfikacji jest przekazywana na adres poczty elektronicznej kandydata na Eksperta EE podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku decyzji negatywnej załączane jest uzasadnienie.
 4. Założenie Konta Eksperta EE na Platformie możliwe jest tylko w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji po weryfikacji kandydata na Eksperta EE.
 5. Negatywna decyzja po weryfikacji nie wyklucza kandydata na Eksperta EE z możliwości składania kolejnego zgłoszenia, po spełnieniu warunków przystąpienia do Platformy.

§6 Zasady i warunki korzystania z Platformy

 1. Aby sprawnie korzystać z Platformy, Użytkownik i Ekspert EE powinni:
  1. posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym przeglądarki internetowe;
  2. posiadać dostęp do ogólnodostępnej sieci Internet;
  3. włączyć obsługę plików typu cookie oraz javascript;
  4. posiadać aktywne i poprawnie skonfigurowane konta poczty elektronicznej w czasie korzystania z Platformy;
  5. posiadać zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 2. NFOŚiGW dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy możliwe było z wszystkich popularnych typów urządzeń mobilnych, telefonów komórkowych, komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie z Platformy w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemów informatycznych NFOŚiGW, wprowadzenie do nich złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwiający prawidłowe działanie Platformy.
 4. Nawiązanie kontaktu Użytkownika z Ekspertem EE możliwe jest po założeniu Konta Użytkownika na Platformie.
 5. Instrukcja korzystania z Platformy określa sposoby komunikacji Użytkownika z Ekspertem EE.
 6. Instrukcja jest dostępna dla Użytkowników i Ekspertów EE posiadających konto na Platformie.
 7. Użytkownik wysyłając do Eksperta EE prośbę o kontakt będzie miał możliwość wskazania z jakiej Usługi Eksperta EE chciałby skorzystać.
 8. Ustalenia dotyczące szczegółowego zakresu Usług Eksperta EE oraz jej warunków, jak też zawarcie Umowy określającej m.in. szczegóły wykonania Usługi, przewidywany czas wykonania Usługi, wynagrodzenie Eksperta EE za wykonanie Usługi odbywają się między stronami, poza Platformą.
 9. Jeżeli Usługa Eksperta EE w ramach Umowy będzie obejmowała Audyt energetyczny, Ekspert EE zobowiązuje się do wykonania go zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 poz.346 oraz z 2015 r. poz.1606 a także z 2020 r. poz.879).
 10. Ekspert EE zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie posiadania Konta Eksperta EE na Platformie, w tym w szczególności do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych.

§7 Okresy niedostępności Platformy

 1. NFOŚIGW dokłada wszelkich starań aby zapewnić nieprzerwane działanie Platformy. NFOŚiGW zastrzega jednakże, że mogą wystąpić utrudnienia lub brak możliwości korzystania z Platformy w następujących przypadkach:
  1. na skutek działania siły wyższej;
  2. awarii;
  3. przez okres niezbędny do usunięcia awarii przez dostawców zewnętrznych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Platformy;
  4. przez okres niezbędny do wprowadzenia zmian oraz przeprowadzania testów Platformy;
  5. przez okres niezbędny do wprowadzenie zmian związanych z wymaganą dokumentacją zgodnie z §5 pkt. 2. Regulaminu;
  6. przez okres prowadzenia prac konserwacyjnych systemów informatycznych NFOŚiGW.
 2. NFOŚIGW poinformuje Użytkowników i Ekspertów EE o niedostępności Platformy oraz szacowanym okresie niedostępności Platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.peee.gov.pl.

§8 Pozbawienie Użytkownika i Eksperta EE dostępu do Platformy

 1. NFOŚiGW może pozbawić Użytkownika lub Eksperta EE dostępu do Platformy w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik lub Ekspert EE narusza postanowienia Regulaminu;
  2. Ekspert EE zostaje usunięty z Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków lub przestaje być członkiem ZAE lub SCiAE.
 2. Platforma jest wykorzystywana przez Użytkownika lub Eksperta EE niezgodnie z przeznaczeniem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Wprowadzenia przez Użytkownika nieprawidłowych danych.
 4. Powzięcia informacji o złożeniu przez Eksperta EE nieprawdziwego oświadczenia.
 5. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo odmowy przyznania dostępu do Platformy oraz pozbawienia Użytkownika lub Eksperta EE dostępu do Platformy, w sytuacji, gdy w ocenie NFOŚiGW Użytkownik lub Ekspert EE postępuje niezgodnie z Regulaminem albo gdy udzielenie dostępu lub korzystanie przez Użytkownika lub Eksperta EE może spowodować naruszenie interesów NFOŚiGW lub podmiotów trzecich.

§9 Odpowiedzialność

 1. NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienie w korzystaniu lub brak możliwości korzystania z Platformy, o których mowa w §7 Regulaminu.
 2. NFOŚiGW z uwagi na to, że wyłącznie udostępnia Platformę umożliwiającą kontakt pomiędzy Użytkownikiem i Ekspertem EE nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności Usług świadczonych przez Eksperta EE, a także nie udziela żadnych innych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. NFOŚiGW nie jest zobowiązany do weryfikacji zamieszczanych przez Ekspertów EE lub Użytkowników treści na Platformie ani treści Umowy zawieranej między Użytkownikiem oraz Ekspertem EE.
 3. Użytkownik i Ekspert EE ponoszą odpowiedzialność za korzystanie z Platformy niezgodne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności za wszelkie naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bądź szkodę wywołaną działaniami Użytkownika i Eksperta EE na Platformie.
 4. Osoba, która zamieszcza na Platformie treści o charakterze bezprawnym może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem NFOŚiGW bądź też osób trzecich.

§10 Pomoc techniczna

 1. Problemy techniczne związane z korzystaniem z Platformą należy zgłaszać przez formularz kontaktowy „Skontaktuj się z nami” na www.peee.gov.pl.
 2. Pytania merytoryczne dotyczące PPCP należy zgłaszać przez Infolinię programu Czyste Powietrze pod numerem telefonu 22 340 40 80 lub przez Live Chat na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl/kontakt/.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia, o których mowa w pkt 1., będą udzielane w godzinach pracy NFOŚiGW.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia, o których mowa w pkt 2., będą udzielane w godzinach pracy Infolinii oraz Live Chatu, tj. od godz. 8.00 do 16.00 w dni robocze.

§11 Dane osobowe

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Użytkownika korzystającego z Platformy
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oświadcza, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt 7) RODO;
  2. Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
  3. W celu korzystania z Platformy Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze);
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń albo o okres wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z dostępem do Platformy;
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;
  9. Pani/Pana dane osobowe mogę być udostępnione Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Ministerstwu Rozwoju i Technologii ze względu na podległość kompetencyjną oraz potrzebę współpracy w zakresie realizacji celów polityki klimatycznej;
  10. Pani/Pana dane osobowe mogę być udostępnione Ekspertowi EE;
  11. Dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu Microsoft w celu przechowywania ich w chmurze Azure;
  12. Pani/Pana dane nie będą poddane wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
  13. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Eksperta EE korzystającego z Platformy
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oświadcza, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;
  2. Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
  3. W celu korzystania z Platformy Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze);
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń albo o okres wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z dostępem do Platformy;
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;
  9. Pani/Pana dane osobowe mogę być udostępnione Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Ministerstwu Rozwoju i Technologii ze względu na podległość kompetencyjną oraz potrzebę współpracy w zakresie realizacji celów polityki klimatycznej;
  10. Pani/Pana dane osobowe mogę być udostępnione Użytkownikowi w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
  11. Dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu Microsoft w celu przechowywania ich w chmurze Azure;
  12. Pani/Pana dane nie będą poddane wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
  13. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych na Platformie dotyczy:
  1. Użytkownika i obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail. Ponadto w celu korzystania z Platformy administrator danych osobowych przetwarza następujące dane Użytkownika, które są niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczania: nr telefonu, adres nieruchomości, rodzaj nieruchomości, liczba pokoi, data zakończenia budowy budynku/lokalu mieszkalnego, który został oddany do użytkowania, typ ogrzewania, rodzaj oczekiwanych usług, zakres oczekiwanych specjalizacji Ekspertów EE.
  2. Eksperta EE i obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail. Ponadto w celu korzystania z Platformy administrator danych osobowych przetwarza następujące dane Eksperta EE, które są niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczania: nr telefonu, obszar działalności, rodzaje świadczonych usług, zakres specjalizacji.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Platformy, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Platformie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody NFOŚiGW jest zabronione.
 2. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Platformy przez Użytkownika i Eksperta EE jest prawo polskie.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.peee.gov.pl
 4. NFOŚiGW zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych NFOŚiGW.
 5. W przypadku każdorazowych zmian w Regulaminie, każdy Korzystający z Platformy będzie zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania zmienionego Regulaminu przy logowaniu się na swoje konto, pod rygorem pozbawienia dostępu do Platformy.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Platformy, nierozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby NFOŚiGW sąd powszechny.

Załączniki:

 1. Oświadczenie Eksperta EE o wykonaniu audytów